Venkatesha Sthavaraja by Shri. Guru Jaganatha Dasaru

*NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

श्रीरमण सर्वेश सर्वद ।

सारभोक्त स्वतंत्र सर्वद ।

पारमहिमोध्दार सद्गुण पूर्ण गंभीर ।

सारिदवरघदूरगैसि सूरिजनरिगॆ सौख्य नीडुव ।

धीरवेंकटरमण करुणदि पूरॆयो नी ऎन्न ॥ १ ॥

घन्नमहिमापन्नपालक ।

निन्नहॊरतिन्नन्यदेवर ।

मन्नदलिनानॆनॆसॆनॆंदिगु बन्नपडिसदिरु ।

ऎन्नपालक नीनॆ इरुतिरॆ इन्नु भव भयवेकॆ ऎनगॆ ।

चन्न वेंकटरमण करुणदि पॊरॆयो नी ऎन्न ॥ २ ॥

याकॆ पुट्टदु करुण ऎन्नॊळु ।

साकलारॆय निन्न शरणन ।

नूकिबिट्टरॆ निनगॆ लोकदि ख्याति बप्पुवुदे ।

नोकनीयक नीनॆ ऎन्ननु ।

जोकॆयिंदलि कायो बिडदॆ ।

एकदेवनु नीनॆ वेंकट शेषगिरिवास ॥ ३ ॥

अंबुजांबक निन्न पदयुग ।

नंबिकॊंड ई परियलिरुतिरॆ ।

डॊंबॆगारन तॆरदि नी निर्भाग्य स्थिति तोरॆ ।

बिंब मूरुति निन्न करगत ।

कंबुवरवे गतियो विश्वकुटुंबि ।

ऎन्ननु सलहो संतत शेषगिरिवास ॥ ४ ॥

हिंदॆ नी प्रह्लादगोसुग ।

ऎंदु नोडद रूप धरिसि ।

बंदु दैत्यन ऒडल बगॆदॆ ।

बालकनु तंदॆताय्गळ बिट्टु विपिनदि ।

निंदु तपिसुव पंचमत्सर ।

कंदनाध्रुवनिगोलिदु पॊरॆदॆयॊ शेषगिरिवास ॥ ५ ॥

पिंतु माडिद महिमॆगळ नानॆंतु

वर्णिसलेनु फल श्रीकांत

ऎन्ननु पॊरॆयॆ कीरुति निनगॆ फलवेनॊ ।

कंतु जनकनॆ ऎन्न मनसिन ।

अंतरंगदि नीनॆ सर्वद ।

निंतु प्रेरणॆ माळ्पॆ सर्वद शेषगिरिवास ॥ ६ ॥

श्रीनिवासनॆ भक्तपोषनॆ ।

ज्ञानिकुलगळिगभयदायक ।

धीनबांदव नीनॆ ऎन्न मनदर्थ पूरैसो ।

अनुपमोपमज्ञान संपद ।

विनयपूर्वकवित्तु पालिसॊ ।

जनुमजनुमकॆ मरॆय बेडवो शेषगिरिवास ॥ ७ ॥

मदवु मत्सर लोभ मोहवु ।

ऒदगबारदु ऎन्न मनदलि ।

पदुमनाभनॆ ज्ञान भक्तिविरक्ति नीनित्तु ।

हृदयमध्यदि निन्न रूपवु ।

वदनदलि तव नाममंत्रवु ।

सदय पालिसु बेडिकॊंबेनु शेषगिरिवास ॥ ८ ॥

अंदनुडि पुसियागबारदु ।

बंद भाग्यवु पोगबारदु ।

कुंदुबारदॆ निन्न करुणवु दिनदि वर्धिसलि ।

निंदॆ माडुव जनर संगवु ।

ऎंदिगादरु दॊरॆयबारदु ।

ऎंदु निन्ननु बेडिकॊंबॆनॊ शेषगिरिवास ॥ ९ ॥

एनु बेडलि ऎन्न देवने ।

सानुरागदि ऎन्न पालिसॊ ।

नाना विधविध सौख्यनिडुवुदिहपरंगळलि ।

श्रीनिवासनॆ निन्न दासगॆ ।

एनु कॊरॆतिलॆल्लि नोडलु ।

नीनॆ निंतीविददि पेळिसु शेषगिरिवास ॥ १० ॥

आरु मनिदवरेनु माळ्परॊ ।

आरुवॊलिदवरेनु माळ्परॊ ।

आरुनेहिगरारु द्वेषिगळारुदाशिनरु ।

क्रॊर जीवरहणिदु सात्विक ।

धीर जीवर पॊरॆदु निन्नलि ।

सार भकुतियनित्तु पालिसो शेषगिरिवास ॥ ११ ॥

निन्न सेवॆयनित्तु ऎनगॆ ।

निन्न पदयुगभक्ति नीडि ।

निन्न गुणगण स्तवन माडुव ज्ञान नीनित्तु ।

ऎन्न मनदलि नीनॆ निंतु ।

घन्नकार्यव माडि माडिसु ।

धन्यनॆंदॆनिसॆन्न लोकदि शेषगिरिवास ॥ १२ ॥

जय जयतु शठ कूर्मरूपनॆ ।

जय जयतु किट सिंह वामन ।

जय जयतु भृगुराम रघुकुलसोम श्रीराम ।

जय जयतु सिरि यदुवरेण्यनॆ ।

जय जयतु जनमोह बुद्दनॆ ।

जय जयतु कलिकल्मषघ्ननॆ कल्किनामकनॆ ॥ १३ ॥

करुणसागर नीनॆ निजपद ।

शरणवत्सल नीनॆ शाश्वत ।

शरण जनमंदार कमल कांत जयवंत ।

निरुत निन्ननु नुतिसि पाडुवॆ ।

वरद गुरु जगन्नाथविठ्ठल ।

परम प्रेमदि पॊरॆयॊ ऎन्ननु शेषगिरिवास ॥ १४ ॥

॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥