Raghavendra Vijaya (9 Chapters) by Shri. Guru Jagannatha Daasaru

राघवेंद्रर विजय – स्ंधि-१

राघवेंद्रर विजय पेळुवॆ, राघवेंद्रर करुण बलदलि

राघवेंद्रर भकुतरादरिदनु केळुवुदु ॥

श्रीरमण सिरिदेवि बॊम्म स-

मीर वाणी भारती विप

नूरुदशमुख उरगभूषण राणियर पदकॆ

सारि नमनव माडि भक्त्यनु

सार गुरुवर राघवेंद्ररु-

दार विजयव पेळ्वॆ सुजनरु केळि मोदिपदु ॥१-१॥

घन्न गुणगनरन्न निलया-

पन्नपाल विशाल महिमा

ऎन्न योग्यतॆ तिळिदु तिळिसिद तन्न महमहिमॆ

मुन्न्न पेळॆलो ऎंदु अभयव

घन्न कृपॆयलि नीडि कृतियनु

ऎन्न मनदलि निंतु पेळीद तॆरदि पेळिदॆनु ॥१-२॥

वेद-शास्त्र-पुराण-कथॆगळ-

नोदि केळ्दवनल्ल तत्वद

हादि तिळिदवनल्ल बुध जनसंग मॊदलिल्ल

मोद तीर्थ पदाब्जमधुकर-

राद श्री गुरु राघवेंद्रर

पाद पद्मपराग लेशद स्पर्श मात्रदलि ॥१-३॥

कृतिय माडुव शकुति पुट्टितु

मतिय मांद्यवु ताने पोयितु

यतनविल्लदॆ सकल वेदगळर्थ तिळिदिहदु

पतितपावनराद गुरुगळ

अतुळमहिमॆयवनाव बल्लनु

मतिमतांवर बुधरिगसदळ नरर पाडेनु ॥१-४॥

परसु सोकलु लोह हेमवु

अरसु मुट्टलु दासि रंभॆयु

सरस गुरुगळ पादधूळिय स्पर्शमात्रदलि

परम पामरनाद नरनू

हरन तॆरदलि ज्ञानयैदुव

दुरितराशिय दूरमाडुव दुरितवनदाव ॥१-५॥

आव गुरुगळ पादतोयदि

देव नदि मॊदलाद तीर्थग-

ळाव कालदलिंद तावे बॆरॆतु निंतिहवो

श्रीवरनु ता चक्ररूपदि

जीवरोत्तम प्राण देवनु

साविरास्यनॆ रायरॆंदू सुररु निंतिहरू ॥१-६॥

अलव बोध सुतीर्थ मुनिगळु

हलवु कालदि निंतु जनरघ-

वळिदु कीरुतियित्तु लोकदि ख्याति माडिहरु

सुलभ साध्यनु तन्न जनरिगॆ

फलगळीवनु सर्व जनरिगॆ

ऒलियनीतनु ऎंदिगादरु मंदभाग्यरिगॆ ॥१-७॥

ईतनॊलियलु प्राणनॊलिवनु

वातनॊलियलु हरियु ऒलिवा

ईत सकलकॆ मुख्यकारणनागि इरुतिप्प

ईतने बलवंत लोकदि

ईतने महादात जनरिगॆ

ईतनंघ्रि सरोज कामित फलकॆ कारणवु ॥१-८॥

रायरंघ्रिसुतोय कणगळु

कायदलि सल्लग्नवागलु

हेयकुष्टभगंधरादि समस्तव्याधिगळु

माय मयभूतादि बाधव-

पाय ताने पॊंबपोपद-

जेय तन्नय शक्तियिंदलि कार्य माडुवनु ॥१-९॥

दृष्टियॆंब सुवज्रदिंददि

बॆट्टदंतिह पापराशिय

अट्टिकळिसुव दूरदेशकॆ दुरितगजसिंह

मुट्टि तनपद सेवॆमाडलु

इष्ट कामित सिद्धिनीडुव

कष्टकोतिय सुट्टु बिडुवनु सर्वकालदलि ॥१-१०॥

इंदु सूर्यग्रहण पर्ववु

बंद कालदि नेमपूर्वक

पॊंदिदासनदलि कुळीतष्टोत्तरावर्ति

ऒंदॆ मनदलि माडॆ गुरुवर

नंददलि सकलार्थ सिद्धिय

तंदुकॊडुवनु तन्न सेवकॆ जनर संतगिगॆ ॥१-११॥

तनयरिल्लद जनकॆ सुतरनु

मनियु मानिनि वृत्ति क्षेत्रवु

कनक धन संतान संपतु इनितॆ फलगळनु

जन समूहकॆ इत्तु तोषदि

विनयपॊर्वक सलिसि कावनु

अनुपमोपम चरित सद्गुण भरित यतिनाथ ॥१-१२॥

शापानुग्रहशक्तनॊब्बनु

लोपवागदु नुडिद वाक्यवु

व्यापकनु तानागि इप्पनु सर्वकालदलि

कोपविल्लवो ज्ञानमय सुख-

रूप संतत साधुवर्तियु

पापनाशक कविकुलोत्तम पुण्यमय काय ॥१-१३॥

भूत प्रेत पिशाचि यक्षिणि

भीति बडकर भीति बिडिसी

मातॆयंददि पॊरॆव संतत भीतिवर्जितनु

दात ऎन्नय मातु लालिसो

यतकी तॆर माड्द्यो गुरुवर

पोत ना निनगल्लॆ यतिकुलनाथ सर्वज्ञ ॥१-१४।

मात पित सुत भ्रात बांधव

दूत सति गुरु नाथ गति मति

नीत सख मुखव्रात संतत ऎनगॆ नीनय्य

भूतिदाय सर्वलोकदि

ख्यात गुरुपवमान वंदित

दात गुरुजगन्नाथविठलन प्रीति पडॆदिरुवॆ ॥१-१५॥

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

राघवेंद्रर विजय – स्ंधि-२

राघवेंद्रर विजय पेळुवॆ

राघवेंद्रर करुणबलदलि

राघवेंद्रर भक्तरादवरिदनु केळुवुदु ॥

आदियुगदलि धरणि मानिनि

आदि दैत्यर भाधॆताळदॆ

वेदनंघ्रिय सार्दु तन्नय व्यसन पेळिदळु

आदिकवि चतुरास्यनीपरि

मेदिनी श्रमवचन लालिसि

बधॆपरिहर माळ्पॆनॆंदू नुडिदू ता नडॆद ॥२-१॥

श्वेतदिवियनु सार्दु लकुमिस-

मेतहरियनु तुतिसि भूमिय

भीति ता परिहरसॊगोसुग हरिय बॆसगॊंड

नाथ! दितिजर भारवतिशय

घातिपरु तावारॊ तिळीयॆनु

तात! नी परिहार माडी भीति बिडिसुवुदु ॥२-२॥

पुरुट लोचन स्वर्‍र्ण कशिपु

उरुटु दैत्यरु सर्वजनरन

चरट हारिसि सकल लोककॆ दुःख कॊडुतिहरु

उरुटु मातुगळल्ल शिरदलि

करव संपुट माडि बेडुवॆ

जरठ दैत्यर तरिदु भूमिगॆ सुखव नीडॆंदॆ ॥२-३॥

चरुतवनन वचन केळी

चतुर भुज तानाद हरियू

चतुर तनदलि नानॆ संहर माळ्पॆ चतुरास्य

धृतदि नडॆयलॊ निन्न स्थानकॆ

यतन माडुवॆ श्रीघ्रवागि

जतन माडलॊयन्न वचनवु ऎंदिघुसियल्ल ॥२-४॥

तानॆ अवतर माडॊगोसुग

एनु नॆवनवमाडलॆंदू

नाना योचनॆमाडि युकुतिय तॆगॆद हरि तानु

सानुरागदि सेवॆ माडुत-

धीनदॊळगिरुतिप्प विष्व-

क्सेननामक वायुपुत्रनु शेषनवतार ॥२-५॥

ऎंदिगादरु निन्नॊळिप्पॆनु

नंददलॆ ना पंच रूपदि

कुंददलॆ ता मिनुगुतिप्पदु प्राणनावेश

पॊंदि शोभितनागि ई पुर-

दिंद जाग्रति भूमितळके

इंदु नी नुडियॆंदु श्रीहरि नुडिद दूतनिगॆ ॥२-६॥

स्वामि लालिसॊ निन्न शिभतम-

धामशिरि वैकुंठदलि

आ मनोहर दूतनॊचनव

सीमॆयिल्लदॆ ऎनगॆ नुडिदति

तामसात्मक दैत्य कुलदल्लि जनिसु पोगॆंद ॥२-७॥

ऎन्न शापदलिंद नी त्वर

मुन्न पुट्टॆलॊ दैत्यराग्रणि

स्वान्न कशिपुन धर्मसतियल जठर मंदिरदि

निन्नगोसुग नानॆ नरमृग

घन्न रूप ताळि असुरन

चॆन्नवागी लोकदी कीर्ति निनगिप्पॆ ॥२-८॥

अंद श्रीहरि नुडिय मनके

गत्ंदु विश्वक्सेन मॊदले

बंदु जनिसिदनसुर निसतियुदरदेशदलि

तंदॆ संभ्रमदिंद तन्नय

कंदननु ता ऊरु देशदि

तंदु कूडिसि केळ्द सुररॊळगावनुत्तमनु ॥२-९॥

वारिचासन विष्णु पशुपति

मूरु जनरॊळगावनुत्तम

धीर नी पेळॆनगॆयॆनुतलि तानॆ बॆसगॊंड

सूरि ता प्रह्लाद नुडिदनु

नार आयनन उळिदु सुररॊळु

आरु उत्तमरिल्लवॆंदिगु हरियॆ उत्तमनु ॥२-१०॥

सर्वगुण गन पूर्‍न सर्वग

सर्वपालक देव सर्वग

सर्वतंतर्यामि तानॆ स्वतंत्र्य परिपूर्‍र्ण

शर्वमॊदलादमररॆल्लरु

सर्वकालदि हरियधीनरु

सर्वलोककॆ सार्वभौमनु लकुमि वल्लभनु ॥२-११॥

सुतन मातनु केळि दैत्यर

पतियु कोपदि तोरिसॆनलू

विततनाहरि सर्वदेशदि इरुव नोडॆंदा

पतित दैत्यनु कंब तोरी

यतन पूर्वक बडियलाक्षण

श्रीतन वचनव सत्यमाडुवॆनॆंदू ता बंद ॥२-१२॥

नरमृगाकृतिताळि दुरुळन

करुळु बगिदा नारसिंहनु

तरुळ निन्ननु पॊरॆदनागलु करुणवारिधियु

स्रळ ऎन्ननु कायो भवदॊळु

मरुळमति नानागि संतत

इरुळुहगलॊंदागि परिपरिमाळ्पॆ दुष्कर्म ॥२-१३॥

आ युगदि प्रह्लादनामक

रायनॆनिसी हरिय भजिसी

तोयनिधि परिपसन मंडलवाळ्दॆ हरिबलदि

रायकुलदलि सार्वभौमन-

चेय महिमनु सतत जगदल-

मेय दिषणनुयॆंदु सुरमुनि माड्दनुपदेश ॥२-१४॥

गर्भदलॆ परतत्व पद्धति

निर्भयदि नी तिळिदु आवै

दर्भिरमणनॆ सर्वरुत्तमनॆंदु स्थापिसिदॆ

दुर्भगादिकवादवगॆ सं-

दर्भवागोदॆ निन्न सेवा

निर्भरागदु निन्न जनरिगॆ सुलभवागिहदो ॥२-१५॥

दितिज बाल्रिगॆल्ल तत्वदि

मतिय पुट्टिसि नित्यदलि श्री-

पतियॆ सर्वोत्तमनुयॆंबी ज्ञान बॊधिसिदॆ

इतर विषय विरक्ति पुट्टितु

मति विचारासक्तरादरु

सितनसुतरू पेळ्दुदॆल्लनु मनकॆ तरलिल्ल ॥२-१६॥

निन्न मतवनुसरिसि बालरु

घन बोध सुभक्ति पडॆदरु

धन्यरदरु हरिय भकुतरुयॆनिसि तावंदु

निन्न महिमॆगॆ नमन माडुवॆ

ऎन्न पालिसॊ भवदि परिपरि

बन्न बडुवॆनॊ दारिगाणदॆ निन्न नंबिदॆनॊ ॥२-१७॥

परम पावन रूपॆ नीनू

हरिय शापदि असुरभावव

धरिसि दैत्यनुयॆनिसिकॊंडॆयॊ सुरवरोत्तमनु

हरिगॆ हासिगॆयाद कारण

हरिविभूतिय सन्निधानवु

निरुत निन्नलि पेर्चि मॆरॆवदु मरुतनॊडगूर्‍डि ॥२-१८॥

प्राणनिह प्रह्लादनॊळगॆ अ-

पान निह सह्लादनॊळु ता

व्याननिह कह्लादनॊळुदान निंतिहनू

दानवाग्रणि ह्लादनॊळु स-

मान ताननुह्लादनॊळगे

श्रीनिवासन प्रान भजिसुव पंचरूपदलि॥२-१९॥

ऐवरॊळु हरि वायु करुणवु

ई विधानदि पेर्चि इरुवुदु

आव जन्मद पुण्यफलवो आरिगळवल्ल

देव देवनु निन्नधीननु

आव कालकु तॊगलनातनु

सेवकाग्रणि तॆरदि निम्मनु कादुकॊंडिहनु ॥२-२०॥

लकुमि निन्ननु ऎत्तितोरलु

सकल सुरवररॆल्ल नोडलु

भकुतवत्सलनाद नरहरि निनगॆ वशनागॆ

व्यकुतवायितु निन्न महिमॆयु

निखिळ सुरवररॆल्ल पॊगळलु

भकुति पूर्वक करॆदरागलॆ कुसुम वॄष्टियनु ॥२-२१॥

देव दुंदिभि वाद्यनभदलि

तीवितागलॆ दिविजरॆल्लरु

भाविसी परि जयतु जयजयवॆनुत निंतिहरु

ई वसूमति तलकॆ नरवर

देव पट्टवगट्टि राज्यव

एविसूवदुयॆंदु सुरगुरु बॊम्म पेळिदनु ॥२-२२॥

राय राज्यव माडुतिरल

न्यायविल्लदॆ सर्वजनरू

न्याय मार्गदि नडॆदरागलॆ राजनाज्ञदलि

माय ठक्कू ठवळि मसिगळ-

पाय मॊदलागिप्प दोषवु

काय जातन उरुबु जनरलि जनिसदापुरदि ॥२-२३॥

राज्यकार्यव भरदि माडुत

वाजि मेधद शतक पूर्तिसि

राज राजर तेजोनिधि तानॆनिसि राजिसिद

माजदलॆ श्रीहरिय पदयुग

पूजॆ माडिद पुण्यबलदि वि-

राजमान महानुभावनु लोक मूररलि ॥२-२४॥

साधु जनतति पोष शुभतम-

वाद धृत निज वेष संतत

मोदमय सत्काय निर्जित दोष गुणभूषा

पाद भजिसलु इच्चॆ पूर्तिप-

नदि कालदलिंदलि जनके

बोधसुख मॊदलाद विधविध पूर्‍र्‍र्णफल नीड्द ॥२-२५॥

दितिजरॆल्लरु निन्न गोविन

सुतनमाडी सर्वरसगळ

मितियुयिल्लदॆ धरॆयु गोविन माडि करॆसिदरु

रतुन देम सुमौक्तिकावळि

ततिय संततयॆय्दि भोगदि

विततरादरु निन्न करुणवयॆंतु वर्णिसलि ॥२-२६॥

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

राघवेंद्रर विजय – स्ंधि-३

राघवेंद्रर विजय पेळुवॆ

राघवेंद्रर करुन बलदलि

राघवेंद्रर भकुतरादवरिदन केळुवुदु॥

आनमिपॆ गुरुरायनंघ्रिगॆ सानुरागदि सर्वकालकॆ

दीनजरुद्धारि जनरघहारि शुभकारि

नीनॆयॆनुतलि दीननागी नानॆ निन्ननु बेदिकॊंबॆनॊ

नीनॆ पालिसु प्रभुवॆ स्वशित जनरसुरतरुवॆ ॥३-१॥

आ युगदि प्रह्लादनामक

रायनी युगदल्लि व्यासा-

रायनाग्यवतरिसि दशमतिमतव स्थापिसिद

तोयजांबकलकुमिपतिना-

रायणनॆ ता सर्वरुत्तम

तोयजासनदिविजरॆल्लरु हरिगॆ सेवकरू ॥३-२॥

इनितु शास्त्रद सार तॆगॆदू

विनयदिंदलि तन्न भजिसुव

जनर संततिगरुदि मुकुतिय पथव तोरिसिद

मुनुकुलोत्तम यतिशिरोमणी

कनकदासन प्रियनु संयमि-

गणकॆ राजनु यदुवरेशन भजिसि ता मॆरॆद ॥३-३॥

ईत पुट्टिद चर्यवरुहुवॆ

भूतळदॊळाश्चर्यवॆंदिगु

भूत भावि प्रवर्तकालदलिल्ल नररॊळगॆ

जातनादरु जनविलक्षण

वीतदोष विशेष महिमनु

ख्यातनादनु जगदि सर्वद जनन मॊदलागि ॥३-४॥

दक्षिणदि बन्नूरु ग्रामदि

दक्षनॆनिसिद देशमुखरलि

लक्ष्मिनायकनॆनिसि लोकदि ख्यातनागिप्प

यक्षनाथन धनदि तानू

लक्षिकरिसनु यॆनिपनातगॆ

लक्षणांकितळाद जयवतियॆंब सतियुयुयुंटु ॥३-५॥

जलज जयिसुव वदन नैदलि

गॆलुव निर्मल नयनयुगळवु

ललित चंपकनास दर्पणकदपु शुभकरण

चलुवदाडिय रदन पंक्तियु

कलितरक्ताधरदि मिनुगुत

चलिपमंदस्मितदि शोभिप चुबुक राजिपुदु ॥३-६॥

कंबु पोलुव कंठदेशवु

कुंभि शुंड समान बाहू

अंबुजोपम हस्तयुगळवु कांचनाभरण

रंभॆयुळ कुचयुगळ सुंदर

कुंभ पोल्ववु उदरदेशवु

रंभपरण सुरोमराजित मूरु वळियुप्पॆ ॥३-७॥

गुंभनाभिय सुळियु सुरनदि

यंबुसुळियंददलि नारि नि-

तम्बपुलिनवु कदलि‌ऊरु जानुकन्नडियु

शंबरारिय तूण जंघयु

अंबुजोपमचरण पुत्थळि-

दॊंबॆयंददि सकलभूषणदिंदलॊप्पिदळु ॥३-८॥

शिरियो भाग्यदि चल्विनिंद-

प्सरयो रूपदि रतियॊ क्षमदलि

धरॆयॊ दयदलि निरुत वरमुनिसतियॊ पेळ्वॆर्गॆ

अरियदंता नारि शिरोमणि

पिरिय शिरिगुणरूपदिंदलि

मॆरॆयुतिप्पळु राजसदनदि लकुमि तॆरॆदंतॆ ॥३-९॥

देशपतियतिवृद्धनातगॆ

कूसुयिल्लदॆ बहळ योचिसॆ

देशतिरुगुत बंदना ब्रह्मण्यमुनिराय

वासगैसलु तन्न मनियलि

मासनालकरल्लि यतिवर-

ईश सेवॆयमाडि ताना मुनिय बॆसगॊंड ॥३-१०॥

ऎनगॆ सुत संतानविल्लवॊ

जनुमसार्थकवागॊ बगॆयू

ऎनगॆ तोरदु नीवॆ योचिसि सुतन नीडुवुदु

ऎनलु नरवर वचनलालिलि

मुनिकुलोत्तम नुडिद नरवर!

निनगॆ संततियुंटु कृष्णन भजिसु सतिसहित ॥३-११॥

ऎंदु मुनिवर चंददिंदलि

ऒंदु फलवभि मंत्रिसित्तू

मुंदिनीदिनकॊब्ब तनयनु निनगॆ पुट्टुवनु

तंदु नीवासुतन नमगे

पॊडिसुवदू निमगॆ मत्तू

कंदनागुव निजवु वचनवु केळो नरपतियॆ ॥३-१२॥

यादवेशन भजनॆ गर्हनु

आद बालक गर्भदिरुवनु

आदरिसि परिपालिसूवदु नम्मदागमन

वादनंतर निन्न सदनदि

हादि नोडुत नाल्कु तिंगळु

साहिसूवॆवुयॆंदु यतिवर नुडिदु ता नडॆद ॥३-१३॥

पोगला यतिनाथ मुंदकॆ

आगलातन सतियु गर्भव

जागु माडदॆ धरिसि मॆरॆदळु आयतांबकॆयु

नागरीयर सतियरॆल्लरु

आग संतसदिंद नॆरॆदरु

ब्याग राजन राणि गर्भिणियादुदाश्चर्य ॥३-१४॥

सण्न नडु ता बॆळॆयॆ त्रिवळियु

कण्णुगळिगे काणदागलु

नुण्णगे मॊगवरियॆ चूचुकवॆरडु कप्पागॆ

तिण्न पच्चळ बॆळॆयॆ गमनवु

सण्णदागलु बिळुपु ऒडॆये

कण्णु पूर्बिन मिंचु बॆळॆयलु गर्भलांछनवु ॥३-१५॥

बिळिय तावरॆयॊळगॆयिरुतिह

अलिय समुदायवेनो आगस

दॊळगॆ दिनदिन बॆळॆयो चंद्रन कळॆयॊकनकाद्रि

यॊळगॆ राजिप अंबुधरतॆर

पॊळॆव कांतिय चल्विनानन-

दॊळगॆ मिरुगुव गुरुळुगळॊ सलॆनडुविनोळ्तानॆ ॥३-१६॥

पॊळॆव गर्भविदेनॊ कुचयुग

तॊळपु चूचुक कप्पिनिंदलि

पॊळॆयुतिर्दळु गर्भधारणॆमाडि वनजाक्षि

तळिरुपोलुव अडिगळिंदलि

चहलुवकदळी ऊरुयुगदी

बलकि बागुत नडॆयॊ ललनॆयॊ नडिगॆ शोभिपदु ॥३-१७॥

चंद्रमुखियळ जठरमॆंबा

चंद्रकांतद मणीय मध्यदि

चंद्रनंददि सकललोकनंदकरवाद

चंद्रबिंबव जैप शिशु ता

इंद्रनंददि गर्भदिरलू

सांद्रतनुरुचियिंदलॊप्पुत मॆरॆदळा जननी ॥३-१८॥

कांचनांगिय गर्भधारण

लांछनी परि नोदि नृप रो-

मांचनांकित हरुषदिंदलि भूमि दिविजरिगॆ

वांछितार्थवनित्तु मनदलि

चंचलिल्लदॆ नारिमणिगे

पंचमासकॆ कुसुममुडिसी माड्द सीमंत ॥३-१९॥

नारिगागलु बयकॆ परिपरि

आरुतिंगळु पोगुतिरलू

दूर देशदलिंदलागलॆ बंद मुनिराय

वारिजाक्षियु यतिय पादकॆ

सारिनमनवमाडॆ गुरुवर

धीरतनयन ब्याग नी पडियॆंदु हरसिदनु ॥३-२०॥

बालॆबरिरॊळगिप्प शिशु गो-

पालपदयुग भक्तनवनिगॆ

पालकागिह हरिय मज्जनमाडि नित्यदलि

पालिनिंदलि गर्भदलॆ ता

बालगीपरि ज्ञानवित्तू

पालिसी ब्रह्मण्यतीर्थरु निंतरागल्ले ॥३-२१॥

बळिक बरलाप्रसवकालदि

पॊळॆव मिसुणिय पात्रॆयॊळगे

तॊळपु सुंदर बॊबॆयंददि शिशुवु कण्गॊप्पॆ

कळॆगळिंदलि नभदि दिनदिन

बॆळॆव चंद्रनॊ ऎनिप बालक

बॆळगुतोरिद सूतिकागृहदॊळगॆ ता जनिसी ॥३-२२॥

अंबुजाप्तनु तानॆयिळदी

कुंभिणीयलि बंदनेनो

तुंबिसूसुव तेजदिंदलि बाल शोभिसिद

संभ्रमायितु मुनिगॆ हरिप्रति-

बिंबनागिह बालरूपव-

नंबकद्वयदिंद नोडी हरुषपुलकांक ॥३-२३॥

आग यतिवर बंदु शिशुविन

बेग ता स्वीकरिसि नडॆदनु

सागरोद्भव सुधॆयु कलशव गरुडनॊय्दंतॆ

जागुमाडदॆ मुनिप ताननु

रागदिंदलि शिशुविनीपरि

तूगि लालिसि पालुबॆण्णॆय तानॆ नीडुतलि ॥३-२४॥

इंदु तॆरदलि बाल कळॆगळ

हॊंदि दिनदिन वृद्धियॆय्दिद

कंदरंददि हटगळिलल्लवॊ मूर्खतनविल्ला

मंदमति तानल्ल बुधवर

वृंदवंदित पादपंकज

दिम्द शोभितनागि मठदलि पॊंदियिरुतिप्प ॥३-२५॥

पॊळॆव पल्गळु बायलॊप्पिगॆ

तॊळपु नगॆपुख सॊबगु सूसुव

हॊळॆव कंगळु नुणुपुपणॆ मुंगुरुळु ता हॊळॆयॆ

सुळीयनाभियु उदरवळित्रय

ऎळॆय शंकरि तोळु युगळवु

जोलिदंबेगालु नडिगॆय सॊगसु शोभिपदू ॥३-२६॥

धूळीसोकलु सुंदरांगवु

नील मेघद तॆरनॆ तोर्पदु

नीळमार्गदि नलिदु नडॆवनु बीळुतेळुतलि

तिळियदतिसंतोषवारिधि

यॊळगॆ संतत मुनिप मुळुगिद

पेळॆलॆनवशवल्ल बालन लीलॆ सुखमालॆ ॥३-२७॥

बालॆ लीलॆय नोदि हिगु‌उव

लालनॆय ता माडि पाडुव

लोलकुंतल मुखव चिंबिप गोपियंददलि

पालसागर शयन पदयुग

लोलबालक ऎनगॆ दॊरॆगनु

पेळलेनिहदॆन्न पुण्यद फलवॆ फलिसिहुदो ॥३-२८॥

आडुतिहनॆळॆ मक्कळॊडने

माडुतिह तानॊम्मॆ लीलॆय

नोडुतिह आश्चर्यगॊळुतलि बालराटवनू

कूडॆ मनिमनि तिरुगतिप्पनु

रूढिजनरनु मोहगॊळिसुव

गाडिकारनु कृष्णतॆरदलि लीलॆमाडिदनु ॥३-२९॥

पाडुवं जनरन्नु परिपरि

नोडुवं थरथरदि हास्यव

माडुवं तानर्थिसुतलवरॊडनॆ इरुतिप्प

क्रीडिसुतलापुरद बालर

मूढबालन तॆरदि तोरिद गूढबालकनू ॥३-३०॥

पिंतॆ नारदमुनिय वचनव

चिंतिसीपरि तन्न मनदलि

कंतुजनकन सर्वकालदि नोडि नलितिप्प

अंतरंगदि शिरिय रमणन

इंतु भजनॆयगैदु बालक

अंतुतिळिसदॆ तानॆ प्राकृतरंतॆयिरुतिप्प ॥३-३१॥

पोतगायितु पंचवत्सर

नीतदेसरि धूळियक्षर

प्रीतियिंदलि बरॆदु तोरलि बाल ता नुडिद

तान ऎनय मातु केळॆलॊ

धातनांडकॆ मुख्य गुरुजग

न्नाथ विठलनु तानॆ पूर्णनु सर्वरुत्तमनु ॥३-३२॥

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

राघवेंद्रर विजय – स्ंधि-४

राघवेंद्रर विजय पेळुवॆ

राघवेंद्रर करुन बलदलि

राघवेंद्रर भकुतरादवरिदनु केळुवुदु

परमकरुणाकरनु लोककॆ

चरणसेवकराद जनरिगॆ

सुररतरुवदंतॆ कामित निरुत कॊडुतिप्प

शरणु पॊक्कॆनॊ दुःखमयभव

अरणदाटिसु श्रीघ्र निन्नय

चरणयुगदलि ऎन्ननिट्टु सहलॊ गुरुवरनॆ ॥४-१॥

इनितु बालन वाक्य लालिसि

मुनिकुलोत्तमनाद यतिवर

मतिमतांवरनाद बालन नोडि संतसदि

मनदि योचिसि सप्तवत्सर

तनयगागलु मुंजि माडिसि

विनयदिंदाश्रमव कॊट्टू व्यासमुनियॆंद ॥४-२॥

मुंदॆ ता ब्रह्मण्ययतिवर

पॊंदि ता श्रीपादरायर

मुंदॆ बालनु निम्म सन्निधियल्लिरलॆंद

मध्वमतवुद्दरिसलोसुग

बंद बालन तत्वतिळीदू

छंददलि ता विद्यॆपेळिद वेद्यमतिगॆ ॥४-३॥

मूलमूवत्तेळु ग्रंथद

जालटीकाटिप्पणीसह

पेळि ता श्रीपादराजरु धन्यरॆनिसिदरु

शीलगुरुब्रह्मण्यतीर्थरु

काललदलि वैकुंठ लोकव

शीलमनदलि हरिय स्मरिसुत तावॆ पॊंदिदरु ॥४-४॥

अंदु गुरुगळ छंददिंदलि

ऒंदु वॄंदावनदि पूजिसि

बंद भूसुरततिगॆ भोजन कनक दक्षिणॆय

छंददिदलियित्तु दिनदिन

इंदिरेशन भजिसुतलि ता-

नंदु गुरुगळ प्रीतिपडिसिद व्यासमुनिराय ॥४-५॥

मुळ्ळबागिल मठद मध्यदि

ऒळ्ळॆमुत्तिन चित्रदासन-

दल्लि ता कुळीतिर्दु शिष्यर ततिगॆ नित्यदलि

खुल्लमाय्गळ मतविचारव

सुळ्ळुमाडिद मध्वशास्त्रग-

ळॆल्ल भोदिसि हरियॆ सर्वोत्तमनु निजवॆंद ॥४-६॥

एकॊनारयणनॆ लयदल-

नेक जीवर तन्न जठरदि

एकभागदलिट्टु लकुमिय भुजगळांतरदि

श्रीकरनु ता शून्यनामदि

एकरूपव पॊंदुगॊळिसुत

श्रीकरात्मकवटद पत्रदि योगनिद्रियनु ॥४-७॥

माडुतिरलाकालकंभ्रणि

पाडिजयजवॆंदु स्तवनव

माडि भोदिसि सृष्टिकालवु प्राप्तवागिहदॊ

नोडि जीवर उदरदिरुवर

माडि भागव मूरुमुष्टिय

ऒडॆय ताने सृष्टिमाडिद स्र्‍ऋज्यजीवरन ॥४-८॥

आदिनारायणनॆ मूलनु

वेदगम्यानंतनामक

आदनातनु अंशिरूपनु विश्वतोमुखनु

पादहस्ताद्यवयंगळु

वेदराशिगॆ निलुकलारवु

वेदमानियु लकुमि तिळियळु तिळिव सर्वज्ञ ॥४-९॥

विश्वतोमुख चक्षु कर्णनु

विश्वतोदरनाभि कुक्षनु

विश्वतोकटि ऊरु जानू जंघयुग गुल्फ

विश्वतोमय पादवारिज

विश्वतांगुलि राजिनखगळु

विश्वकायनु विश्वदॊळगिह विश्व विश्वेश ॥४-१०॥

पदपाणियु जवनपिडिवनु

ऒपित शृति कण्केळिनोड्वनु

अपरमहमन शिरियु अरियळु सुरर पाडेनु

जपिसि काणुवॆनॆंदु लकुमियु

अपरिमित ता रूपधरिसी

तपिसिस् गुणगळ राशियॊळु तानॊंदु तिळिलिल्ल ॥४-११॥

अंदुपोगिह लकुमिरूपग-

ळिंदिगू बरलिल्ल कारण-

छंददिंदलि वेदपेळ्वॆदनंत महिमॆंदु

ऒंदॆरूपदि हलवुरूपवु

ऒंदॆगुणदॊळनंतगुणगळु

ऎंदिगादरु पॊंदियिप्पवनुतकालदलि ॥४-१२॥

पूर्णवॆनिपवु गुणगणंगळु

पूर्णवॆनिपवु अवयवंगळु

पूर्णवॆनिपवु रूपकर्मगलावकालदलि

पूर्णनगुमुख कंठहृदयनु

पूर्णजानु सुकक्ष कुक्षनु

पूर्णकटि तटि नाभि ऊरु जानु जंघगळु ॥४-१३॥

पूर्णगुल्फ सुपादपदुमवु

पूर्णवादंगुलिय संघवु

पूर्ण-नख-ध्वज-वज्र-चक्र-सुशंख रेखॆगळु

पूर्णवादुदु अंशिरूपवु

पूर्णवादुदु अंशरूपवु

पूर्णवागिहवॆल्ल जीवर बिंबरूपगळु ॥४-१४॥

पुरुष स्त्रीयळुयॆंब भेददि

ऎरडु रूपगळुंतु ईतगॆ

पुरुषनामक नंदमय बलभाग तानॆनिप

करॆसुवॆनु विज्ञानमय ता-

नरसियॆनिसुत वामभागदि

इरुवॆ कारण स्वरमणनु तानागियिरुतिप्प ॥४-१५॥

नारायणनु पुरुषरूपदि

नार अयणियु स्त्रीय रूपदि

बेरॆयल्लवु तानॆ ई विध ऎरडुरूपदलि

तोरुतिप्पनु स्त्रीय रूपवॆ

चारुतर सिरिवत्सनामदि

सेरियिप्पनु पुरुषरूपदि वक्षोमंदिरदि ॥४-१६॥

लकुमिदेविगॆबिंबवॆनिपुदु

सकल स्त्रीयर गणदलिप्पुदु

व्यकुतवागिदुदादिकालदि मुकुति सेरिदरु

विकलवागदु यॆंदिगादरु

निखिळजगदलि व्यापिसिप्पुदु

लकुमिरमणिय लश्ष्यविल्लदॆ सृजिप तानॆल्ल ॥४-१७॥

पुरुषजीवर हृदयदलि ता

पुरुषरूपदि बिंबनॆनिसुव

इरुव सर्वद प्रळयदलिसह बिडनु त्रिविधरनु

करॆसुतिप्पनु जीवनामदि

बॆरॆतु कर्मवमाडि माडिसि

निरुतजीवर कर्मराशिगॆ गुरियमाडुवनु ॥४-१८॥

मूलनारायणनु ता बलु

लीलॆमाडुव नॆवदि तानॆ वि-

शालगुणगण-सांश-ज्ञानानंद -शुभकाय

बालरूपव धरिसि वटदॆलॆ

आलयदि शिर्-भूमिदुर्गॆर-

लोलनादामधुमनाभनॆ व्यकुत तानाद ॥४-१९॥

नानाविधदवतारगळिगॆ नि-

दान बीजवुयॆनिसुतिप्पॊदु

मीन-कूर्म-वराह म्दलू स्वांशकळॆरूप

तानॆ सकलकॆ मूलकारण

तानॆ तन्नय रूप समुदय

तानॆ तन्नलियिडुव प्रलयदनेकन्निसुवनु ॥४-२०॥

रामर्‍र्‍रूपवनंतयिप्पदु

वामनादियनंत कृष्णरु

सीमविल्लदॆ रूपसंतति बेरॆ रोरुवुदु

हेमनिर्मित मूर्तिगॊप्पुव

चामिकरमयचारुभूषण-

स्तोम नोडुव जनर संघकॆ बेरॆतोर्पंतॆ ॥४-२१॥

अंशियलि संश्लेष ऐक्यवु

अंश समुहवु ऎय्दुतोर्पुदु

संशयेनिदरल्लि तॆनॆयॊळु काळ्गळिद्दंतॆ

भ्रंशरागदॆ सुमतगळु प्र-

संशमाळ्प सुशास्त्रदलि नि-

स्संशयात्मकरागि मनदृढ माडि नोडुवुदु ॥४-२२॥

बिंबहरि प्रतिबिंबजीवरु

बिंबने ता मूल कारण

इंबुयॆनिप स्वरूपदेहोपाधियॆनिसुवुदु

ऎंब वाक्यद भाव तिळियदॆ

शुंभरादरु द्विजरु कॆलवरु

गुंभवागिदर्थयिरुवुदु परमगोपितवु ॥४-२३॥

सत्यवागिह आत्मरूपव

नित्यवादौपाधियॆनिपुदु

व्यत्यवुयेनिल्ल नोडलु गॊत्तु तिळीयदॆलॆ

व्यत्ययार्थव माडि कॆडिसदॆ

सत्यवादुदु तिळियाला हरि

भृत्यराग्रणियागि परसुखवॆय्दि मोदिपनु ॥४-२४॥

अंतरात्मनु सकलजीवर

अंतरंग स्वरूप देहदि

निंतु ता सर्वांगव्यापकनागियिरुतिप्प

संततदि ता नंदरूपन-

नंत जीवस्वरूपबहिरदि

निंतु सद्विज्ञानरूपदि आत्मयॆनिसिप्प ॥४-२५॥

ईतनंतानंतरूपदि

प्रीतिपूर्वक दासजनरिगॆ

नीतफलगळ सर्वव्यापक तानॆ कॊडुतिहनु

जात सूर्यानंतनिभ निज-

ज्योतिमय सत्तेजोमूरुति

दातगुरुजगन्नाथविठलनु तानॆ परिपूर्ण ॥४-२६॥

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

राघवेंद्रर विजय – स्ंधि-५

राघवेंद्रर विजय पेळुवॆ

राघवेंद्रर करुन बलदलि

राघवेंद्रर भकुतरादवरिदनु केळुवुदु

बेध पंचक तारतम्यव-

नादिकालदि सिद्धवॆन्नुव

मोदतीर्थर शास्त्रमर्मवपेळ्द बुधजनकॆ

बेध जीवनियॆंब ग्रंथव

सादरदि ता रचिसि लोकदि

वाददलि प्रतिवादि संघव जैसि राजिसिद ॥५-१॥

तर्कतांडव रचनॆमाडि वि-

तर्कवादिय मुरिदु परगति

कर्कशागिह न्यायवॆनिपामृतव निर्मिसिद

शर्कराक्षगॆ गहन चंद्रिकॆ-

यर्कनंददि तिमिरहर दे।

वर्करल्लदॆ कृतिगॆ योग्यरु नररु आगुवरॆ ॥५-२॥

दशमतीकृतशास्त्रभावव

विशदमाडुव टिप्पणीगळ

मसॆद असितॆरमाडि परमत नाशगैयुतलि

असम महिमॆयु तोरि ता ई

वसुधि मंडल मध्य पूर्णिम

शशिय तॆरदलि पूर्णकळॆयुतनागि शोभिसिद ॥५-३॥

तंत्रसादरि पेळ्द सुमहा

मंत्र संघव शिष्य जनके

मंत्रमर्मव तिळिसिसिद्धियमाडि तोरिसुत

अंतविल्लद विश्वकोशद

तंत्रमाडुव सर्वलोकस्व-

तंत्र श्रीहरिपादपंकज भजनॆ परनाद ॥५-४॥

पदसुळादिगळिंद हरिगुण

मुददि पेळुत मुद्रिकिल्लदॆ

हृदयदलि ता मुद्रिकिल्लदॆ

हृदयदलिता चिंतॆगैतिरलाग मुनिराय

ऒदगि पेळिद कृष्णस्वप्नदि

बदलुयावदु निनगॆयिल्लवॊ

ददुवरश्रीकॄष्णनामवॆ निनगॆ मुद्रिकॆयो ॥५-५॥

ऒंदु दिनदलि विप्रनोर्वनु

बंदुव्यासर पादकमलकॆ

वंदिसी कैमुगिदु बेडिद ऎनगॆ उपदेश

इंदु माडिरि ऎनगॆ परगति

पॊंदॊ मार्गव तोरि सलहिरि

मंदमति नानय्य गुरुवर करुणासागरनॆ ॥५-६॥

क्षोणितळदलि तन्न महिमॆय

काणगॊळिसुवॆंदु चारगॆ

कोणनॆंबुव नाममंत्रव पेळि कळुहिदनु

माणदलॆ तानित्य जलधर

कोण कोणवुयॆंदु जपिसिद

वाणि सिद्धिययॆय्दु कालन कोण कंगॊळिसॆ ॥५-७॥

कॆत्तकत्तलुमॊत्तवो बल-

वत्तरां जनराशियो नग-

कुत्तुमोत्तमनीलपर्वतवेनो पेळ्वर्गॆ

चित्ततोचद तॆरदि कालन

मत्तवागिह कोण श्रीघ्रदि

अत्तलिंदलि बंदु दूतन मुंदॆ कण्गॆसॆयॆ ॥५-८॥

दंडधरना कोण कण्णिलि

कंडु पार्वनु मनदि भीतिय

गॊंडु गडगड नडुगुतीपरिश्रमवनॆय्दिदनु

चंडकोपव ताळि महिषवु

पुंड ऎन्ननु करॆद कारण

खंडितीगलॆ पेळो निनमनॊबयकॆ पूर्तिसुवॆ ॥५-९॥

द्विजलुलायद वचनलासिसि

त्यजिसि तपवनु त्वरदि बंदू

निजगुरूत्तमराद व्यासर नमिसि ता नुडिदा

द्विजनॆ केळॆलॊ महिषपतिगे

द्विजवरूढन पादपंकज

भजनॆगनुकूलवाद कार्यवमाडु नीयॆंदू ॥५-१०॥

कॆरॆय ऒळगिहदॊंदु उरुशिलॆ

नररिसदहळवॆनिसुतिर्पुदु

कर्दु कोणकॆ पेळि शिलॆयनु तॆगिसि त्वरदिंद

गुरुगळादिद वचन शिरदलि

धरिसि द्विजता बंदु कोणकॆ

अरिगॆमाडिद गुरुगळोक्तिय नीनॆमाडॆंदा ॥५-११॥

पेळिदाद्विजवरन वचनव

केळिदाक्षण शिलॆय तानू

सीळिबिसुटितु सुलभदिंदलि एनु अच्चरवो

केळु द्विजवर मत्तॆ कार्यव

पेळु माडुवॆ नीनॆ करॆयलु

व्याळदलि ना बंदुमाडुवॆनॆंदु ता नुडिदु ॥५-१२॥

नडियला यमराय कोणवु

बडवद्विजनिगॆ मुनियु ऒलिदू

मडदि-मक्कळु-वृत्ति-क्षेत्रव्-कनक-मनिधनवु

दृढ-सुभकुति-ज्ञानवित्तू

पॊडवितळदलि पॊरॆदु हरिपद-

जडजयुगदलि मनवनित्तू गतिय पालिसिदा ॥५-१३॥

एनु महिमॆयॊ व्यासरायर

एनु पुण्यद प्रभवो लोकदि

एनु पूज्यनॊ आवदेव स्वभावसंभवनॊ

एनु पूर्वद तपद फलवो

एनु हरिपद पूज फलवो

एनु दैववो इवर करुणदि जकगॆ अखिळार्थ ॥५-१४॥

इंद्रता नैश्वर्यदिंदलि

चंद्र ता कळॆपूर्तियिंद दि-

नेंद्र ता निर्दोषतनदलि मॆरॆव नी तॆरदि

मंद्रगिरिधर हरियकरणवु

सांद्रवादुदरिंद तानॆ य-

तींद्रमहिमॆयगाधवागिहुदॆंदु जनहॊगळॆ ॥५-१५॥

व्याससागरवॆंब विमल ज-

लाशयव तामाडि दिनदिन

कीशनाथन सेवॆमाडुत देशदलि मॆरॆवा

शेषगिरियनु सार्दु वेंकट

ईश मूर्तिय पूजि संतत

आशॆयिल्लदॆगैदु द्वादशवरुष बिडदंतॆ ॥५-१६॥

इळिदु गिरियनु धरणितळदलि

मलवु मूत्रवुमाडि मत्तू

जलदि स्नानवगैदु पाठव पेळि हरिपूजा

इळॆयसुरवरसंघमध्यदि

बॆळगुतिप्पनु व्यासमुनियू

कळॆगळिंदलि पूर्णचंदिर नभदि तोर्पंतॆ ॥५-१७॥

तिरुपतीशन करुनपडदी

धरॆयमंडल सुत्तुतागलॆ

धुरदि मॆरॆवा कृष्णरायन सलहि मुदवित्त

धरॆगॆ दक्षिणकाशियॆनिसुव

परमपावन पंपक्षेत्रकॆ

सुरवरेशन दिग्विभागदलिरुव गिरितटदि ॥५-१८॥

मॆरॆव चक्रसुतीर्थतीरदि

इरुव रघुकुलरामदेवनु

परमसुंदर सूर्यमंडलवर्तियॆनिसिप्प

तरुणनारायणन मूरुति

गिरियॊळिप्पनु रंगनाथनु

वरहदेवनु पूर्वभागदयिरुवनास्थळदि ॥५-१९॥

हरियुयिल्लद स्थळदलिरुतिह

हरियु पूजॆगॆ अर्हनल्लवॊ

हरिय स्थापनॆ मुख्यमाळ्पदुदुयॆनुत यतिनाथ

गिरिय मध्यदि मरुतरूपव-

निरिसि पूजॆयमाडि परिपरि

सुरस-पक्व-सुभक्ष्यभोजन-कनक-दक्षिणवा ॥५-२०॥

धरणिसुरगणकित्तु गुरुवर

स्मरणॆमाडुत निद्रॆमाडलु

बरुत मरुदिन नोडॆ कपिवरमूर्ति काणदॆलॆ

भरदि अच्चरिगॊंडु संयमि-

वरनु मनदलि योचिसीपरि

मरळि प्राणन स्थापिसीतॆर यंत्रबंधिसिद ॥५-२१॥

कोणषट्कद मध्यमुख्य-

प्राणदेवन निलिसि वलयदि

मानदॆलॆ कपिकटकबंधिसि बीजवरणगळ

जाणुतनदलि बरॆदु त्रिजग-

त्राणनल्ले निलिसि पूजिसि

क्षोणितळदलि कर्‍रॆद यंत्रोद्दार नामदलि ॥५-२२॥

दिनदि चक्रसुतीर्थस्नानव

इनन उदयदि माडि आह्निक

मनदि बिंबन पूजॆगोसुक पिरिय गुंडेरि

प्रणव पूर्वक कुळितु आसनोपरि

मनसु पूर्वक कुळितु हरिपद

वनज भजिसुत दिनदि साधन घनवु माडिदनु ॥५-२३॥

ई तॆरदि शिरिव्यासमुनियू

वातदेवन भजिसुतिरला

भूतकालदलिंद चक्रसुतीर्थदॊळगिप्प

नीतसिरिगुरु मध्वरायन

ईत मेलकॆ तंदु पूजिसि

दात गुरुजगन्नाथविठल प्रीतिगॊळगाद ॥५-२४॥

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

राघवेंद्रर विजय – स्ंधि-६

राघवेंद्रर विजय पेळुवॆ

राघवेंद्रर करुन बलदलि

राघवेंद्रर भकुतरादवरिदनु केळुवुदु

नतिपजनततिगमरपादप

नुतिपजनसुरधेनु कामित

सततनीडुत धरणॆसुरवरनिकरपरिपाल

प्रतियुकाणॆनॊ व्रतिगळरसनॆ

नतिपॆ तवपद कमलयुग्मकॆ

तुतिपॆ ऎन्ननु पॊरॆयॊ गुरुवर पतितपावननॆ ॥६-१॥

आव पंपाक्षेत्रदलि हरि

शेवकाग्रणि व्यासमुनियू

कामनय्यन सतत भजिसुत वासमाडिरलू

देववर्यरॆ ऒंदुरूपदि

तवॆभूतळदल्लि जनिसुत

कोविदाग्रेसररुयॆनिसॆ मॆरदरा स्थळदि ॥६-२॥

नारदरॆ ता श्रीपुरंदर

सूरितनयनॆ कनक ता जं-

भारिये वैकुंठदासरु व्यास प्रह्लाद

ईरु ऎरडी जनरु सर्वद

मारनय्यन प्रेमपात्ररु

सेरॆयिरुवदरिंदॆ पंपा नाककिन्नधिक ॥६-३॥

व्यासरायर मठद मध्यदि

वासमाडलु सकलद्विजनू

दासरागिह सर्वरिंदलि सभॆयु शोभिसितु

वासवन शुभसभॆयॊ मेण् कम-

लासनन सिरिवैजयंतियॊ

भाषिसुवरिगॆ तोरदंददि सभॆयु तानॊप्पॆ ॥६-४॥

पंपक्षेत्रवु दासवर्यर

गुंपिनिंद समेतवागी

शंफलापुरदंतॆ तोर्पदु सुजनमंडलकॆ

तंपुतुंगानदियवन ता

सॊंपिनिंदलि सर्वजनमन

किंपुगाणिसि सर्वसंपददिंद शोभिपुदु ॥६-५॥

ऒंदुदिनदलि व्यासमुनियु पु-

रंदरार्यरु ऒंदुगूडी

बंदुसेर्दरु सुखवनुणलू विजयविठलन्न

मंदिरकॆ बलसारॆयिरुतिह-

दॊंदु सुंदरपुलिनमध्यदि

अंदु हरियपरोक्षवारिधियॊळगॆ मुळुगिदरु ॥६-६॥

बंदनल्लिगॆ कुरुबनॊब्बनु

तम्द कुरिगळ बिट्टुदूरदि

निंदु नोडिद इवर चरियव कनकनिल्लदलॆ

मंदहासवु कॆलवुकालदि

मंदरागॊरु कॆलवुकालदि

पॊंदिरिब्बरु अप्पिकॊंडू मुददि रोदिपरो ॥६-७॥

बिद्दु पुलिनदि पॊरळि हॊरळॊरु

ऎद्दु कुणिकुणीदाडॆ चीरॊरु

मुद्धु कृष्णन तोरितोरुर तावु पाडुवरो

शिद्धसाधन कनक समयकॆ

इद्दरिल्ली लाभवोगोदु

इद्दस्थानकॆ पोगि आतन करॆवॊरारिल्ला ॥६-८॥

सुद्धि केळुत निंत कुरुबनु

ऎद्दु कनकन करॆदु तोरुवॆ

इद्द स्थळवनु पेळिरॆंदा मुनिगॆ बॆसगॊंडा

ऎद्दु नडॆदानदिय तीरद-

लिद्द कनकन बेग करदू

तंदु तोरुत व्यासमुनिगे बिद्दु बेडिदनु ॥६-९॥

दारि मध्यदि तनगॆ कनकनु

तोरि पेळिद तॆरदि कुरुबनु

सरॆगरॆदू बेडिकॊम्डनु लाभ कॊडिरॆंदु

धीरमुनिवर दासवररॆ वि-

चारमाडिरि एनु नीडलि

तोरलॊल्लदु परिय नीवे पेळिरॆमगॆंद ॥६-१०॥

कनक पेळिद कॊट्टवचनवु

मनदि योचिसि कॊडुवदवगे

अनुजनातनु निमगॆ तिळिवदि चिंतॆयाकदकॆ

ऎनलु मुनिवर मनदि तिळिदू

जनितवादानंदलाभव

मनसुपूर्वकयित्तु करुणव माडि तापॊरॆद ॥६-११॥

ज्ञानिगळु तावंगिकरिसलु

हीनहॆलसगळाद कालकु

एनु श्रमवदरिंद बंदरु बिडदॆ पालिपरु

सानुरागदि सकलजनरभि-

मानपूर्वक पॊरॆदु भक्ति-

ज्ञानवित्तू हरिय लोकदि सुखव बडिसुवरु ॥६-१२॥

तीर्थस्नानवमाडि तावा

तीर्थशुद्धिय माडॊरल्लदॆ

तीर्थस्नानगळिंदलवरिगॆ एनुफलविल्ला

पार्थसारथिपाद मनदलि

स्वार्थविल्लदॆ भजनगैदु कृ-

तार्थरागी जगदि चरिपरु सतत निर्भयदि ॥६-१३॥

बुधर दरुशनदिंद पातक

सददु भाषणदिंद मुकुतिय

पदद दारिय तोरि कॊडुवरु सदनदॊळगिरलु

ऒदगिसुवरू भाग्य जनरिगॆ

मदवु एरिद गजद तॆरॆदलि

पदुमनाभन दासरवरिगसाध्यवेनिहदो ॥६-१४॥

यतिकुलोत्तमव्यासरायर

मितियुयिल्लद महिमॆयिंदलि

पतितपामररॆल्लरु धृतरादुदेनरिदु

सततबिंबोपासनॊच्छ्रित

विततज्ञानद विभवदिंदलि

प्रतियियिल्लदॆ तानु राजिप सूर्यनंददलि ॥६-१५॥

मोदतीर्थर शास्त्रजलनिधिगॆ

मोददायकसोमनो र-

वाविद्वारिजहंस चंदिर स्वमतसत्कुमुद-

काद ता निज सुजन कैरव

बोधकर ता चंद्रमंडल

पादसेवकरॆनिप सुजन चकोर चंद्रमनो ॥६-१६॥

हरियरूप समादियोगदि

निरुतकाणुतलिप्प गुरुवर

हॊरगॆ काणुवॆनिंब कारण कनकगिनितॆंदा

चरन तॆरदलि निन्न संगड

तिरुगुतिप्पनु सर्वकालदि

सिरियरमणन ऎनगॆ तोरिसु मरियबेडॆंदा ॥६-१७॥

अंद मुनिवरवचन मनसिगॆ

तंदु कनकनु हरिगॆ पेळिद

ऒंदुकालदि मुनिगॆ दरुशन नीडु जगदीशा

इंदिरापति केळि वचनव

मंदहासवमाडि नुडिदनु

बंदु श्वानस्वरूपदिंदलि मुनिगॆ तोरुवॆनु ॥६-१८॥

देवतार्चनॆमाडि गुरुवर

सावधानदि भक्ष्य-भोज्यव

कमनय्यगॆ नीडॊकालदि श्वान बरलाग

कोविदाग्रणि व्यासमुनियु

भाविश्यागलॆ हरिय महिमॆय

देवदेवनॆ ई विधानदि तोर्द तनगॆंदू ॥६-१९॥

दृष्टियिंदलि कम्डु मुनिवर

थट्टनॆदुकुलतिलककृष्णन

बिट्टु ता जडमूर्ति पॊजॆय शुनकदर्चनॆया

मुट्टि भजिसिद भकुतियिंदलि

कॊट्ट तानैवेद्य त्वरदलि

तट्टिमंगळदार्तिमाडि शिरदि नमिसिदनु ॥६-२०॥

अल्लि द्विजवररिदनु नोडी

ऎल्लियिल्लदॆ चरिय यतिवर-

रल्लि नडॆयितुयिन्नुमुंदे मडियु मैलिगॆयु

इल्लदायितु नायिपूजॆयु

ऎल्ल जनरिगॆ मतवु ऎनिपदु

खुल्लकनकन मातिगॆयति मरळुगॊंडिहनु ॥६-२१॥

ई तॆरदि तावॆल्ल विबुधरु

मातनाडिदरॆंबॊ वार्तॆय

दूरपरिमुखदिंद केळी व्यासमुनिराय

नीतवादपरोक्षदिंदलि

जातज्ञानदि हरिय रूपव

सोत्तुमाद्विजरॊळगॆ ओर्वगॆ तोरि मोदिसिद ॥६-२२॥

सर्वजनरिगॆ सम्मतायितु

गुरुवरेण्यन महिमॆ पॊगळुत

ऊर्वितळदलि ख्यातिमाड्दरु सर्वसज्जनरु

शर्वनालयदल्लि सूर्यन

पर्वकालदि विप्रपुत्रन

दर्विसर्पवु कच्चलाक्षण मृतियनॆय्दिदनु ॥६-२३॥

मृतियनॆय्दिद विप्रपुत्रन

म्र्‍ऋतिय ता परिहरिसि शीघ्रदि

पितगॆ नीडिद सर्वजनरू नोडुतरलागा

व्रतिवरोत्तममहिमॆ जगदॊळ-

गतुळवॆनुतलि मुनिय गुणगळ

तुतिसि पॊगळुत पादकमलकॆ नमनमाडिदरु ॥६-२४॥

विद्यारण्यन वाददलि ता

गॆद्द श्री जैतीर्थविरचित

शुद्ध श्रीमन्यायसत्सुधनामसत्कृतिगॆ

ऎद्दुतोरुव चंद्रिकाभिध

मुद्दुतिप्पणिसहित पाठव

मध्वरायर बळियॆ पेळुतलिद्दनास्थळदि ॥६-२५॥

मत्तॆ पंपाक्षेत्रदलि ता-

नित्यनित्यदलि हरिय भजिसुत

सत्यसंकल्पानुसारदि कृत्य तामाडि

उत्तमोत्तमवॆनिप स्थानवु

हत्तलिह गजगह्वराभिध

ऎत्तनोडलु तुंगनधियुंटदर मध्यदलि ॥६-२६॥

इंदिगिरुतिहवल्लि शुभनव

छंद बृंदावनगळॊळगे

सुंदरात्मकवाद वॄंदावनदि मुनिराया

पॊंदियिप्पनु सतत् तन्ननु

वंदिसीपरि भजिप जनरिगॆ

कुंददतॆ सर्वार्थ कॊडुतलियिप्प नम्मप्प ॥६-२८॥

व्यासरायर महिमॆ दिनदिन

ब्यासरिल्लदॆ पठिप जनरिगॆ

क्लेश-देहायास-घनतर दोष-समनिसवु

वासुदेवन करुणववनलि

सूसितुळकॊदु संशयातकॆ

कीशगुरुजगन्नाथ विठलनु प्रीतनागुवनु ॥६-२९॥

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

राघवेंद्रर विजय – स्ंधि-७

राघवेंद्रर विजय पेळुवॆ

राघवेंद्रर करुन बलदलि

राघवेंद्रर भकुतरादवरिदनु केळुवुदु

जय जयतु गुरुराय शुभकर

जय जयतु कविगेय सुंदर

जय जयतु घन बोध गुणगणपूर्ण गंभीर

जय जयतु भक्तलिपालक

जय जयतु भक्तेष्टदायक

जय जयतु गुरुराघवेंद्रनॆ पाहि मां सतत ॥७-१॥

आदियलि प्रह्लाद नामक-

नाद त्रेतायुगदि लक्ष्मण-

नाद द्वापरयुगदि बल बाह्लीकनामदलि

यादवेशन भजिसि कलियुग

पाददॊळु ता ऎरडु जन्मव

सादरदि ता धरिसि मॆरॆदनु देवगुरुराय ॥७-२॥

सार सुंदरकाय सुगणो-

दार शुभतम स्वीय महिमा-

पारकविनुत ख्यात निर्जितदोष हरितोष

धारुणीसुर कुमुदचंदिर

घोरपातक तिमिरदिनकर

धीरमध्वमताब्जभास्करनॆनिसि राजिपनु ॥७-३॥

सूरिजनहृदयाब्जमंदिर

हीर-हार-विभूषितांगनु

चारु-रत्न-किरीटकुंडल-रत्नमालॆगळ

वारीजाक्षी मणियु तुलसी

सारमालॆय धरिसि यतिवर

तोरुतिप्पनु बालसूर्यन तॆरदि लोकदलि ॥७-४॥

चारुतर कौपीन पादुक-

धारि दंड कमंडु लांचित

सार द्वादश पुंड्र मुद्रॆगळिंद चिह्नितनु

सारिदवरघ हरिदु सुखफल

सूरि कॊडुतलि सर्वकालदि

धारुणी तळदल्लि ईपरि मॆरॆद गुरुराय ॥७-५॥

मतिमतांवर राघवेंद्रनु

मितियुयिल्लदॆ महिमॆ जनरिगॆ

सतत तोरुत पॊरॆयुतिरुवनु सकल सज्जनर

सतिसुतादि सुभाग्य संपद

मतियु ज्ञान सुभक्ति दिनदिन

विततवागित्तखिल जनरनु प्रीतिगॊळिसुतलि ॥७-६॥

सुरर नदियंददलि पापव

तरिव नर्कन तॆरदि कत्तलॆ

शरधितनयन तॆरदि तापव कळॆदु सुखवीव

सरियुगाणॆनु इवर चर्यकॆ

हरियु ताने सिरिय सहितदि

इरुव तानानंद मुनिवर सकलसुरसहित ॥७-७॥

इनितॆ मॊदलादमित गुणगण-

वनधियॆनिसुतलवनितळदलि

अनुपमोपव तानॆ तन्ननु नंबि भजिपरिगॆ

कनसिलादरु श्रमव तोरदॆ

मनद बयकॆय सलिसि कायुव

तनुसुछायद तॆरदि तिरुगुव तन्न जनरॊडनॆ ॥७-८॥

एनु करुणीयॊ एनु दातनॊ

एनु महिमॆयॊ एनु शकुतियॊ

एनु इवरलि हरिय करुणवॊ एनु तपबलवो

एनु कीर्तियॊ जगदि मॆरॆवदु

एनु पुण्यद फलवॊ इवरन

एनु वर्णिपॆ इवर चरियवनाव बल्लवनु ॥७-९॥

धरणि तळदलि मॆरॆव गुरुवर

चरिय तिळियलु सुररॆ योग्यरु

अरियरॆंदिगु नररु दुरुळरु परममोहितरू

मरुळुमय भवदाश पाशद

उरुळु गण्णिगॆ शिल्कि हगलू

इरुळुयनदलॆ एकवागी तॊळलि बळलुवरु ॥७-१०॥

करुणवारिधि शरणपालक

तरुनदिनकरनॆनिप गुरुवर

चरण सेवकजनरपालिप जननि तॆरदंतॆ

सुररतरुवरदंतॆ संतत

पॊरॆदु तन्नय भकुत जनरनु

धरणिमंडदॊळगॆ राजिप नतिपजनभूपा ॥७-११॥

ऎनु चोद्य्वॊ कलिय युगदलि

एनु ईतन पुण्य बलवो

एनु ईतन वशदि श्रीहरि तानॆ निंतिहनो

एनु करुणानिधियॊ ईतनु

एनु भकुरैगभयदायक

एनु ईतन महिमॆ लोककगम्यवॆनिसिहदो ॥७-१२॥

विधियु बरदिह लिपिय कार्यव

बदलिमाडुव शकुति निनगे

पदुमनाभनु दयदि तानेयित्त कारणदि

सदय निन्नय पादपदुमव

हृदय मद्यदि भजिप शकुतिय

ऒदगिसूवदुयॆंदु निन्ननु नमिसि बेडुवॆनु ॥७-१३॥

घटनवागद कार्यगळ नी

घटनमाडुव विषयदलि नी

धिटनुयॆनुतलि बेडिकॊंबॆनॊ करुणवारिधिये

शठदि निन्ननु भजिसदिप्पर

शठव कळॆदतिहितदि निन्नय

भठर कोतिगॆ घटनमाडुवदेनु अच्चरवो ॥७-१४॥

निन्न करुणकॆ ऎणियगाणॆनॊ

निन्न शकुतिगॆ नमनमाडुवॆ

निन्न करुणकटाक्षदिंदलि नोडॊ गुरुराय

निन्न पदयुगदल्लि सर्वद

ऎन्न मनवनु निलिसि पालिसॊ

निन्न जन्यनु नानु ऎन्नय जनक नीनल्लॆ ॥७-१५॥

हिंदॆ माडिद निन्न महिमॆग

ळॊंदु तिळियदु पेळॊ शकुतियु

ऎंदिगादरु पुट्टलारदु मनुजराधमगे

इंदु महिमव तोरि भकुतर

वृंद मोददि पाडिकुणिवदु

नंदसागरमग्नवादुद नोडि सुखिसुवॆनु ॥७-१६॥

व्यासमुनि गुरुवर्य ऎन्नय

क्लेश नाशनमडि करुनदि

वासुदेवन हृदयसदनदि तोरि पॊरॆयॆंदे

वासवासरदल्लि तव पद

आशॆयिंदलि सेवॆमाळ्पॆनु

दासनॆनिसी भवद श्रमपरिहरिसॊ गुरुराय ॥७-१७॥

तत्वसारव तिळिसु भवदि वि-

रक्त मतियनुयित्तु त्वत्वद

सक्तचित्तनमाडि भगवद्भक्तनॆंदॆनिसु

कॆत्तवोल् मन्मनदियिरुतिह

कत्तलॆय परिहरिसि दिनदिन

उत्तमोत्तम ज्ञानभकुतियिनित्तु पॊरॆयॆन्न ॥७-१८॥

प्रणतजनमंदार कामद

क्षण क्षणक्कॆ निन्न गुणगळ

गणनपूर्वक मनदि संतत भजनॆगैवंतॆ

मणिसु मनवनु निन्न पददलि

गुणिसि निन्नय रूप नोडी दणिसु निन्नवरॊळगॆ संतत ऎणिसॊ करुणाळो ॥७-१९॥

निन्न कथॆगल श्रवणमाडिसॊ

निन्न गुणकीर्थनॆय माडिसॊ

निन्न स्मरणॆय नीडु संतत निन्न पदसेवा

निन्न अर्चनॆगैसॊ गुरुवर

निन्न वंदनॆगैसॊ दास्यव

निन्न गॆळॆतन नीडॊ यतिवर ऎन्ननर्पिसुवे ॥७-२०॥

अमित महिमनॆ निन्न पादकॆ

नमिपॆ मत्कृतदोशवॆणिसदॆ

क्षमिसि सौख्यवनित्तु पालिसॊ सुमनसोत्तमनॆ

अमरररियरगम्यमहिमव

विमलगुणमय प्रबलतम नी-

नमरतरु चिंतामणियु सुरधेनु नीनय्या ॥७-२१॥

शिरदि समनव माडि निन्ननु

करद संपुटमाडि विनयदि

मरॆयदलॆ ना बेडिकॊंबॆनॊ शरणपरिपाल

परमकरुणियॆ द्विजगॆ बंदिह

मरण बिडिसी सुखव नीडिदॆ

अरियलॆंदिगु साध्यवल्लवॊ निन्न महमहिमॆ ॥७-२२॥

सकलगुणगणपूर्ण भकुतगॆ

अखिळकामितदात सुखमय

विखनसांडदि प्रबलतम नीनॆनिसि नॆलिसिर्पॆ

लकुमिरमणन प्रीतिपात्रनॆ

भकुतकैरवस्तोम चंदिर

मुकुतिदायक मौनिकुलमणि नमिमॆ सलहॆन्ना ॥७-२३॥

स्वस्ति श्री गुरुराघवेंद्रगॆ

स्वस्ति गुणगनसांद्रमूर्तिगॆ

स्वस्ति श्रीयतिनाथ लोकदि ख्यात ममनाथ

स्वस्ति श्रॆ गुरुसार्वभौमगॆ

स्वस्ति श्री सर्वज्ञतमगे

स्वस्ति श्री सुरधेनु सुरतरु नमिप भकुतरिगॆ ॥७-२४॥

ख्यातनादनु सकललोकक-

नाथपालकनॆंबॊ बिरुदनु

ईत संतत पॊत्तु मॆरॆवनु हरिय करुणदलि

ईतने महदात जगदॊळु

ख्यात महिमनु शरणवत्सल

दात गुरुजगन्नाथविठलन सेवकाग्रणियू ॥७-२५॥

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

राघवेंद्रर विजय – स्ंधि-८

राघवेंद्रर विजय पेळुवॆ

राघवेंद्रर करुन बलदलि

राघवेंद्रर भकुतरादवरिदनु केळुवुदु

शरणु श्रीगुरुराज निन्नय

चरणकमलकॆ मॊरॆय पॊक्कॆनॊ

करुण ऎन्नॊळगिरिसि पालिसु करुन सागरनॆ

करण मानिगळाद दिविजरु

शरणु पॊक्करु पॊरॆयरॆन्ननु

करुण निधि नीनॆंदु बेडिदॆ शरन वत्सलनॆ ॥८-१॥

पाहि पंकजनयन पावन

पाहि गुणगणनिलय शुभकर

पाहि परमोदार सज्जनपाल गंभीर

पाहि चारुविचित्रचर्यनॆ

पाहि कर्मंधीश सर्वद

पाहि ज्ञान सुभक्तिदायक पाहि परमाप्त ॥८-२॥

एनु बेडलु निन्न बेडुवॆ

हीनमनुजर केळरालॆनू

दीन जनरुद्धारि ईप्सितदानि नीनॆंदु

सानुरागदि निन्न नंबिदॆ

नीनॆ ऎन्नभिमानरक्षक

नाना विधविधदिंद क्लेशगळिन्नु बरलेनु ॥८-३॥

मुगिलु परिमित कल्लुमुरिदू

हॆगल शिरदलि बेळलेनू

हगलिरुळु एकागि बॆंकिय मळॆयु बरलेनु

जगवनाळुव ध्वरियु मुनिदू

निगड कालिगॆ हाकलेनू

मिगिलु दुख तरंग थरथर मीरि बरलेनु ॥८-४॥

राघवेंद्रनॆ निन्न करुणद-

मोघ वीक्षणलेश ऎन्नलि

योगवादुदरिंद चिंतॆयु यातकॆनगिन्नु

योगिकुल शिरॊरत्न नीनिरॆ

जोगि मानवगणगळिंदॆन-

गाग्व कार्यगळेनुयिल्लवू नीनॆ सर्वज्ञ ॥८-५॥

अमरशक्वरि मनॆयॊळिरुतिरॆ

श्रमदि गोमय हुडुकि तरुवरॆ

अमलतर सुरवॄक्ष नीनॆरॆ तिंत्रिणी बयके?

अमितमहिमोपेत नीनिरॆ

भ्रमितरागिह नरर बेडूद-

प्रमित वंदितपादयुगळनॆ निनगॆ सम्मतवॆ ॥८-६॥

भूप नंदननॆनिसि ताकर-

दीपदॆण्णिगॆ तिरुपॆ बेड्वरॆ

आ पयोनिधि तटदि संतत वासवागिर्दु

कूपजल ता बयसुवंददि

ताप मूरर हारि नीनिरॆ

ईपरीपरियिंद पररिगॆ बेडिकॊंबुदॆ ॥८-७॥

बल्लिदरिगति बल्लिदनु नी-

नॆल्ल तिळिदवरॊळगॆ तिळिदव-

नॆल्लि काणॆनॊ निनगॆ समसुरसंघदॊळगिन्नु

ऎल्लकालदि प्राणलकुमी-

नल्ल निन्नॊळु निंतु कार्यग-

ळॆल्ल तानेमाडि कीर्तिय निनगॆ कॊडुतिप्प ॥८-८॥

एनु पुण्यवॊ निन्न वशदलि

श्रीनिवासनु सततयिप्पनु

नीनॆ लोकत्रयदि धन्यनु मान्य सुररिंद

दीनरागिह भकुतजनरिगॆ

नानाकामित नीडोगोसुग

तानॆ सर्वस्थळदि निंतू कॊडुवनखिळार्थ ॥८-९॥

क्षांति गुणदलि शिवनतॆर श्री-

कांत सेवॆगॆ बॊम्म पोलुव-

नंतरंगगंभीरतनदलि सिंधुसमनॆनिप

दांत जनरघकुलकॆ वरुणन

कांतॆ तॆर तानिप्प शब्धद्य

नंतपोलुवनर्थदलि गुरु राज्यदलि राम ॥८-१०॥

आरुमॊगनमरेंद्ररामरु

मूरजन सरियिल्ल निनगे

सारि पेळुवॆ दोषिगळु निर्दोषि नीनॆंदु

आरुवदन विशाखनिंद्रगॆ

नूरु कोपवु रामदेवनु

सारधर्मद भंगमाडिद दोष निनगिल्ल ॥८-११॥

सकल शाखगळुंटु निनगे

विकल कोपगळिल्लवॆंदिगु

निखिळ धर्माचार्य शुभतमचर्य गुरुवर्य

बकविरोधिय सखगॆ मुद्धिन

भकुरवर नीनाद कारण

लकुमिरमणन करुण निन्नॊळु पूर्णवागिदहदॊ ॥८-१२॥

हरियतॆरदलि बलविशिष्र्‍टनु

हरन तॆरदलि राजशेखर

सरसिजोद्भवनंतॆ संतत चतुरसद्वदन

शरधितॆरदलनंतरत्ननु

सरसिरुह सन्मित्रनंददि

निरुत निर्जितदोष भासुरकाय गुरुराय ॥८-१३॥

इंद्रतॆरदलि सुरभिरम्यनु

चंद्रतॆरदलि श्रित कुवलयो-

पेंद्रतॆरदलि नंदकदि राजितनु गुरुराज

मंद्रगिरितॆर कूर्मपीठनु

वींद्रनंददलरुणगात्रनु

इंदिरेशन तॆरदि संतत चक्रधर शोभि ॥८-१४॥

जिततमनु तानॆनिप सर्वद

रतुनवर ता भुवन मध्यदि

वितत धरिगाधर संतत मंचमुख मूर्ति

नतसुपालक कश्यपात्मज

प्रथितराजसुतेजहारक

सतत दूषण वैरि गोकुलपोष तानॆनिप ॥८-१५॥

विततकांतिलि लसदिगंबर

पतित कलिकृतपापहारक

सतत हरियवतार दशकव ताळि तानॆसॆव

कृतियरमणन करुणबलदलि

नतिपजनकखिळार्थ नीडुव

मतिमतांवरनॆनिसि लोकदि ख्यातनागिप्प ॥८-१६॥

वरविभूतिय धरिसि मॆरॆवनु

हरनु तानेनल्ल सर्वद

हरिनिवासनु ऎनिसला पाल्गडलुतानल्ल

सुरभिसंयुतनागि इरलू

मिरुपुगोकुलवल्लतानू

सुररसंतति संततिरलू स्वर्गतानल्ल ॥८-१७॥

तुरग-करि-रथ-नर समेतनु

नरवरेशन दळवुयॆनिसनु

निरुत परिमळ सेवियादरु भ्रमरतानल्ल

करदि दंडव पिडिदुयिरुवनु

निरयपतितानल्लवॆंदिगु

सुररिगसदळवॆनिपॊदीतन चर्यवाश्चर्य ॥८-१८॥

करदि पिडिदिह गुरुवरेण्यनु

शरण शरणजहराभीष्ट फलगळ

त्वरदि सलिसुतलवर भारव तानॆपॊत्तिहनु

मरॆय बेडवॊ करुणनिधियनु

स्मरणॆ माडलु बंदु निल्लुव

परम पावनरूपतोरिसि तानॆ काय्दिहनू ॥८-१९॥

अतसि पू निभगात्र सर्वद

स्मितसुनीरजनेत्र मंगळ

स्मितयुतांबुजवदन शुभतमरदन जितमदन

अतुल तुळसिय मूलकंधर

नतिपजनततिलोल कामद

पतित-पावन-चरण शरणांभरण गुरुकरुणा ॥८-२०॥

चंद्रमंडलवदन नगॆ नव-

चंद्रिकॆयतॆर मॆरॆया मेण् घन-

चंद्रतिलकद राग मनदनुराग सूचिपदू

इंद्रनीलद मणिय मीरुव

सांद्रदेहद कांति जननय-

नेंद्रियद्वय घटित पातकतरिदु रक्षिपुदु ॥८-२१॥

शरण जनपापौघनाशन

शरण नीरज सूर्यसन्निभ

शरणकुवलचंद्र सद्गुणसांद्र राजेंद्र

शरणसंघचकोर चंद्रिक

शरण जनमंदार शाश्वत

शरणपालक चरणयुगवाश्रयिसि बाळुवॆनू ॥८-२२॥

पातकाद्रिगॆ कुलिशनॆनिसुव

पातकांबुधि कुंभसंभव

पातकावळि व्याळवींद्रनु दुरितगजसिंह

पातकाभिधतिमिरसूर्यनु

पातकांबुदवात गुरु जग-

न्नाथविठलगॆ प्रीतिपुत्रनु नीनॆ महाराय ॥८-२३॥

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

राघवेंद्रर विजय – स्ंधि-९

राघवेंद्रर विजय पेळुवॆ

राघवेंद्रर करुन बलदलि

राघवेंद्रर भकुतरादवरिदनु केळुवुदु

जयतु जय गुरुराज शुभतम

जयतु कविजयगेय सुंदर

जयतु निज जन जालपालक जयतु करुणाळॊ

जयतु सज्जन विजयदायक

जयतु कुजनारण्य पावक

जयतु जय जय द्विजवरार्चित पाद पंकेज ॥९-१॥

हिंदॆ नी प्रह्लादनॆनिसी

तंदॆसंगड वाद माडी

इंदिरेशन तंदु कंबदि अंदु तोरिसिदॆ

मुंदॆ निन्नय पितगॆ सद्गति

छंददिंदलि कॊडिसि मॆरॆदॆयॊ

ऎंदु निन्नय महिमॆ पॊगळलु ऎनगॆ वशवल्ला ॥९-२॥

तॊळपुनाशिक कदपुगळु बलु

पॊळॆव कंगळु नीळपूर्भुग-

ळॆसॆव तावरॆनॊसलु थळथळनामवक्षतियु

ललित अरुणाधरदि मिनुगुव

सुलिददंतसुपंक्ति सूसुव

ऎळॆनगॆय मॊगदल्लि शोभिप चुबुकतानॊप्प ॥९-३॥

कंबु कंठवु सिंह स्कंधवु

कुंभिकरसम बाहुयुग्मवु

अंबुजोपम हस्तयुगळवु नीलबॆरळुगळु

अंबुजांबक सदन हृदयदि

अंबुजाक्षीतुलसि माला

लंबितामलकुक्षिवळित्रय गुंभसुळिनाभी ॥९-४॥

तॊळपुनामसमुद्रिकावळि

पॊळॆवॊ पॆणॆयॊळ गूर्ध्वपुंड्रवु

तिलकदोपरि मिनुगॊदक्षति रत्न मणियॊप्पॆ

ललित मेखल कैप कटितट

चलुव ऊरूयुगळ जानू

जलज जंघॆयु गुल्पपदयुग बॆरळु नखवज्र ॥९-५॥

अरुण शाठियु शिरदलिंदलि

चरण परियतरदलॊप्पिरॆ

चरणपादुकगळ पुरदलि निरुत शोभिपदु

करुणपूर्णकटाक्षदिंदलि

शरण जनरन पॊरॆयॊ कारण

करॆदराक्षण बरुवनॆंबो बिरुदु पॊत्तिहनु ॥९-६॥

रायनम्मीजगकॆ यतिकुल

रायनं, कल्याणगुणगण

कायनं निस्सीमसुखततिदायनॆनिसिर्प

राय वारिधि वृद्ध गुणगण

राय निर्मलकीर्तिजोत्स्ननु

रायरायनुयॆनिसि शोभिपनॆंदु कांबुवॆनु ॥९-७॥

गंगिगादुदु यमनसंगदि

तुंगतर पाल्गडलिगादुदु

रंगनंगदि नैल्यतोर्पुदु सर्वकालदलि

सिंगराद सुवाणिदेविगॆ

उंगरोरुसु गुरुळु सर्वद

मंगळांगियु गौरि हरनिं कप्पु ऎनिसिहळो ॥९-८॥

मदवुयेर्‍रोदु देवजगके

रदनदलि नंजुंटु फणिगे

मदवु महविष कप्पु दोषवु ऎनगॆयिल्लॆंब

मुददि लोकत्रयदि ताने

ऒदगि दिनदिन प्र्‍ळ्वतॆरदलि

सदमलात्मकराद रायर कीर्तिशोभिपदु ॥९-९॥

सर्वसंपद नीडॊगोसुग

सर्वधर्मव माडॊगोसुग

सर्वविघ्नव कळीयॊगोसुग कार्यनेर्विकॆगॆ

सर्वजनरिगॆ कामितार्थव

सर्वरीतिलि सलिसॊगोसुग

ऊर्वितळदॊळु तानॆ बॆळगूदु अमलगुरुकीर्ति ॥९-१०॥

इंदुमम्डल रोचियो पा-

ल्सिंदु राजन वीचियो सुर-

रिम्द्रनॊज्रमरीचियो सुर-

रिंद्रनॊज्रमरीचियो सुरतुरग सद्रुचियॊ

कंदुगॊरळन गिरियॊ राघा

वेंद्रगुरुगळ कीर्तिपेळ्वॆडॆ

मंदबुद्धिगॆ तोरददिंद कीर्तिराजिपदु ॥९-११॥

निटिल नेत्रन तॆरदि सित सुर-

तटिनि यंददि गौरगातर

स्पटिकमणिमय पीठदंददि धवळ राजिपदु

मठदॊळुत्तम मध्यमंटप

स्पुटितहाटकरत्न मुकुरद

कटकमयवर पीठदलि गुरुराय शोभिसिद ॥९-१२॥

हरिय तॆरदलि लक्ष्मिनिलयनु

हरन तॆरदलि जितमनोजनु

सर्सि जोदर तॆरदि सर्वद सृष्टिकारणनु

मरुतनंतामोदकारियु

सुरपनंतॆ सुधाकरनु ता

सुरर तरुवरदंतॆ कामद ननिप गुरुराय ॥९-१३॥

चित्तगत अभिलाषदंददि

मत्तॆ मत्तॆ नवीन ता घन

उत्तमोत्तम लकुमियंददि विभवकास्पदनू

मातॆ चंद्रनतॆरदि गुरुवर

नित्यदलि सुकळादिनाथनु

मृत्युयिल्लद स्वर्गतॆरदलि सुरभि संभृतनु ॥९-१४॥

गगनदंददि कुजनसुशोभित’निगमदम्ददि निश्चितार्थनु

रघुकुलेशन तॆरदि सर्वद सत्यभाषणनु

नगवरोत्तमनंतॆ निश्चल

गगन-नदितॆर पापमोचक

मुगिलिनंददि चित्रचर्यनुयॆनिसि ता मॆरॆव ॥९-१५॥

सरसिजोद्भवनंतॆ सर्वद

सरस विभुदर स्तोमवंदित

सुरवरेम्द्रन तॆरदि सासिरनयनकाश्रयनु

तरुगळारिय तॆरदि संतत

सुरगणानननॆनिप कालन

तॆरदि संतत कुजनरिगॆ तापवनॆ कॊडुतिप्प ॥९-१६॥

निरुत निररुतियंतॆ मद्गुरु-

वर सदा नवबिधवनॆनिपनु

वरुन नंददि सिंधुराजितनमित बलियुतनू

मरुतनंतॆ स्वसत्त्वधारित

परमश्री भूरमणसेवक

हरन मित्रन तॆरदि महधनकोश संयुतनू ॥९-१७॥

ईशनंतॆ विभूतिधारक

भेशनंतॆ कळासुपूरण

कीशनंतॆ जिताक्ष निर्जितकाम सुप्रेमा

व्यासनंतॆ प्रवीणशास्त्र दि-

नेशनंददि विगतदोष न-

रेशनंददि कप्पकाणीकॆ निरुत कॊळुतिप्पा ॥९-१८॥

वनदतॆर सुरलोकतॆरदलि

अनवरत सुमनोभिवासनु

इननतॆरदलि इंदुतॆरदलि कमलकाश्रयनु

वनज नेत्रन तॆरदि नभतॆर

मिनुगॊ सद्विजराजरंजित

कनक कवितॆय तॆरदलंबुधि तॆरदि ता सरस ॥९-१९॥

इनतॆ गुणगळु निन्नॊळिप्पवॊ

घनमहिम नीनॊब्ब लोककॆ

कनसिलादरु काणॆ कावर निन्न हॊरतिन्नु

मनवचन कायगल पूर्वक

तनुवु-मनि-मॊदलादुदॆल्लनु

निनगॆ नीडिदॆयिदकॆ ऎनगनुमानविनितिल्ल ॥९-२०॥

हरियु भकुतर पॊरॆद तॆरदलि

गुरुवॆ निन्नय भकुत जनरनु

धरॆय तळदलि पॊरॆयॊगोसुग निन्न अवतार

कॊरतॆयिदकेनिल्ल निश्चय

परम करुणीयु नीनॆ ऎन्ननु

शिरदि करगळनिट्टु पालिसॊ भकुतपरिपाला ॥९-२१॥

ऎन्न पालक नीनॆ सर्वद

निन्न बालक नानॆ गुरुवर

ऎन्न निन्नॊळु न्यायव्यातकॆ घन्नगुणनिधिये

बन्न बडिसुव भवदि तॊळलुव-

दन्न्नु नोडीनोददंददि

इन्नु कायदलिरुवरेनापन्नपरिपाला ॥९-२२॥

नंबिभजिसुव जनकॆ गुरुवर

इंबुगॊट्तवरन्नु कायुवि

ऎंबो वाक्यवुयॆल्लि पोयितॊ तोरो नीनदनु

बिंब मूरुति नीनॆ विश्व कु-

टुंबि ऎन्ननु सलहॊ संतत

अंबुजोपम निन्न पदयुग नमिपॆननवरत ॥९-२३॥

मातॆ तन्नय बालनाडिद

मातिनिंदलि तानु संतत

प्रीतळागुव तॆरदि ऎन्नय नुडिद नुडुयिंद

तात! नीने ऎनगॆ सर्वद

प्रीतनागुवुदय्य कामित

दातगुरुजगन्नाथविठल लोल परिपाल ॥९-२४॥

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥