Pillari Geetam

हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः ।

*NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

Pillari Geete – 1 Sree gananathana (Lambodara)
Raga: Malahari
AROHANA: S R1 M1 P D1 S
AVAROHANA: S D1 P M1 G3 R1 S
Talam: Rupakam (Chathurasra Jathi)
Composer: Sri Purandaradasa

pallavi

श्री गणनाथ सिंधूर वर्ण करुण सागर करि वदन
लंबोदर लकुमि-करागा अंबा सुत अमर विनुत

caraNa (1)

सिद्ध चारण गण सेवित
सिद्धि विनायक ते नमो नमो (लंबोदर)

caraNa (2)

सकल विद्या आदि पूजित सर्वोत्तम ते नमो नमो (लंबोदर)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pillari Geete – 2 Kunda gowra
Raga: Malahari
Thala: Rupakam (Chathurasra Jathi)

Aa: S Rl Ml P Dl S
Av: S Dl P Ml G3 Rl S
Composer: Sri Purandaradasa

caraNa (1)

कुंदगौर गौरिवर मंदिराय मानमकुट
मंदार कुसुमाकर मकरदम् वासितुव

caraNa (2)

हेमकूट सिंहासनविरुपाक्श करुणाकर
मंदार कुसुमाकर मकरंदम् वासितुवा

caraNa (3)
चंदमाम मंदाकिनि मंदिराय मानमकुट
मंदार कुसुमाकर मकरंदम् वासितुवा

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pillari Geethe – 3 kereya neeranu

Raga: Malahari
Thala: Trishra Jaati Triputa Taala

Aa: S RI Ml P Dl S
Av: S Dl P Ml G3 Rl S

Composer: Sri Purandaradasa

pallavi
कॆरॆय नीरनु कॆरॆगॆ चॆल्लि वरव पदॆदव रन्तॆ कानॆरॊ!
हरि य करुणदॊळाद भग्यव हरि समर्पणॆ माडि बदुकिरॊ

caraNa (1)
श्री पुरन्दर विठल रायन चरन कमलव नम्बि बदुकिरॊ

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pillari Geethe – 4 paduma naabha

Raga: Malahari
Thala : Trishra Jaati Triputa Taala

Aa: S Rl Ml P Dl S
Av: S Dl P Ml G3 Rl S

Composer: Sri Purandaradasa

pallavi
पदुमनाभ परम पुरुश परन्झ्यॊथि स्वरूप विधुर वन्द्य विमल चरित विहन्गदि रॊहन

Anu pallavi
उदधि निवास उरग शयन उन्नथॊन्नथ महिम यदुकुलॊत्थम यग्न्य रक्शक आग्न्य शिक्शक राम नाम

caraNa (1)
विभीशण पालक नमॊ नमॊ इभ वरदायक नमॊ नमॊ
शुभ प्रद सुमनॊरथ सुरॆन्द्र मनॊरन्जना अभिनव पुरन्दर विठल बल्लरॆ राम नाम

॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥