rama namava nuDi nuDi

हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः ।

*NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

rama namava nuDi nuDi

राम नामव नुडी नुडी
राग: मध्यमावति

राम नामव नुडी नुडी
काम क्रोधगळ बिडी बिडि श्री ॥ प ॥

गुरुगळ चरणव हिडी हिडि
हरि निर्माल्यव मुडी मुडी
करॆ करॆ भवपाश कडी कडि बंद
दुरितवनॆल्ल हॊडि हॊडी ॥ १ ॥

सज्जन संघव माडो माडो
दुर्जन संघव बिडो बिडो
अर्जुनन सारथिय नोडो नोडो
हरिभजनेलि मनव इडो इडो ॥ २ ॥

करिराज वरदन सारो सारो
श्रम परिहरिसॆंदु होरो होरो
वरद भीमेशन दूरदिरो नम्म
पुरंदर विठलन सेरॊ सेरो ॥ ३ ॥

॥ सर्वं श्री कृष्णार्पणं अस्तु ॥