Baarayya Venkataramana

हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः ।

*NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

बारय्य वॆंकटरमण

बारय्य वॆंकटरमण Bआग्यद निधिये  ॥ प ॥

बारो विश्वंBअरने बारो

Bअक्तर सलहुवने बारो ॥ अ.प ॥

वेदगोचरने बारो

आदिकच्छप बारो

मेदिनी सुररॊडॆयने बारो

प्रह्लादन काय्दवने बारो ॥ १ ॥

वामन Bआर्गवने बारो

राम कृष्णने बारो

प्रेमदिं बौद्धनॆ बारो

स्वामि कल्कि नी बारो ॥ २ ॥

गुरु मध्वपतिये बारो

वरद केशवने बारो

परमात्म नीने बारो

श्री पुरंदरविट्ठलने बारो ॥ ३ ॥

॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥