Raama Naamava Nudi

हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः ।

*NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

राम नामव नुडी (मध्यमावति)

राम नामव नुडी नुडी

काम क्रोधगळ बिडी बिडी श्री ॥ प ॥

गुरुगळ चरणव हिडी हिडि

हरि निर्माल्यव मुडी मुडी

करॆ करॆ भवपाश कडी कडी बंद

दुरितवनॆल्ल हॊडी हॊडी ॥ १ ॥

सज्जन संगव माडो माडो

दुर्जन संगव बिडो बिडो

अर्जुनन सारथिय नोडो नोडो

हरिभजनेलि मन इडो इडो ॥ २ ॥

करिराज वरदन सारो सारो

श्रम परिहरिसॆंदु होरो होरो

वरद Bईमेशन दूरदिरो नम्म

पुरंदर विठलन सेरो सेरो ॥ ३ ॥

॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥