dAsana mAdiko Enna

हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः ।

*NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

dAsana mAdiko Enna

Raga: nAdanAmakriya ThaLa: Adi

Aa: S Rl G3 Ml P DJ N3
Av: N3 DJ P Ml G3 Rl SN3

दासन माडिको ऎन्न स्वामि सासिर नामद वॆंकट रमण | pa |

छरण १:
दुरुबुद्धिगळनॆल्ल बिडिसो
निन्न करुण कवचवॆन्न हरणक्कॆ तॊडिसो
चरण सेवॆ ऎनगॆ कॊडिसो
अभय कर पुश्पव ऎनॆन्नय शिरदल्लि मुडिसो

छरण २:
मॊरॆ हॊक्कवर काव बिरुदु
ऎन्न मरॆयदॆ रक्शणॆ माडय्य पॊरॆदु
दुरित गळॆल्लव तरिदु
सिरि पुरंदर विठल ऎन्ननु पॊरॆद्

॥ सर्वं श्री कृष्णार्पणं अस्तु ॥