Gubbiyaalo Govinda

हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः ।

*NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

गुब्बियाळो गॊविंद

गुब्बियाळो गॊविंद गॊविंदा ।

गॊविंद गॊविंदानेंदु नेनेयिरो गुब्बियाळो ।प।

कॆशवन्न नेनेदरे क्लॆश परिहारवु गुब्बियाळो 

नारायणन ध्यानदिंद नरकभयविल्लवो गुब्बियाळो ।१। 

माधवन्न नेनेदरे मनॊभीष्ट कोडुवोनु गुब्बियाळो 

गॊविंदन्न दयेयिंद घॊरदुरित नाशनवु गुब्बियाळो ।२। 

विष्णु भजनेयिल्लदवगे वैष्णवर जन्मवुंटॆ गुब्बियाळो 

मधुसूदनन ध्यानदिंद अतिशयवु इहुदो गुब्बियाळो ।३। 

त्रिविक्रमन नेनेदरे सावित्रियागिहरो गुब्बियाळो 

वामनदॆवरु नमगे वरगळ कोडुवॊरु गुब्बियाळो ।४। 

श्रीधरन्न नेनेदरे सिरि नमगे ओलिवळो गुब्बियाळो 

हृषीकॆशन ध्यानदिंद हृदय परिशुद्धवो गुब्बियाळो ।५। 

पद्मनाभ नम्मेल्लर पालिसि रक्षिपनो गुब्बियाळो 

दामॊदरन नेनेदरे पामरत्व बिडिसुवनो गुब्बियाळो ।६। 

संकर्षणन ध्यानदिंद संतान अभिवृद्धियु गुब्बियाळो 

वासुदॆवन दयेयिंद वंश उद्धारवो गुब्बियाळो ।७। 

प्रद्युम्नन नेनेदरे भूप्रदक्षिणे फलवु गुब्बियाळो 

अनिरुद्धन सॆविसे पुनीतरहेवो गुब्बियाळो ।८।

पुरुषॊत्तमन्न पुराण पुरुषनेंदु तिळियिरो गुब्बियाळो 

अधॊक्षज नम्मेल्लरिगाधारवागिहनो गुब्बियाळो ।९। 

नारसिंहदॆवरु नम्म कुलदैववो गुब्बियाळो 

अच्युत लक्ष्मिय कूडि सच्चिदानंदनो गुब्बियाळो ।१०। 

जनार्दनदॆवरु जगकेल्ल श्रॆष्ठरो गुब्बियाळो 

उपॆंद्रनु नम्म अपराधव क्षमिसुवनो गुब्बियाळो ।११। 

हरिनामामृतके सरि धरेयोळगिल्लवो गुब्बियाळो 

श्रीकृष्ण रंगॆशयेंबो सिद्धक्रिय बल्लरे गुब्बियाळो ।१२। 

ई गुब्बि पाडुवरिगे इह परवु संततवु गुब्बियाळॊ 

धरणियोळु आचंद्रार्क तारकवागिहरु गुब्बियाळो ।१३।

हयवदनन्न पादध्यान नित्य मरेयदे नेने मनवे 

नम्म हयवदनन पादवॆ नित्य मनवे गुब्बियाळो ।१४ ।

॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥