Namamma Shaarade

हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः ।

*NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

नम्मम्म शारदॆ उमा महेश्वरी

नम्मम्म शारदॆ उमा महेश्वरी

निम्मॊळगिहनारम्मा ॥प॥

कम्मगॊल्लन वैरि सुतनाद सॊण्डिल

हॆम्मॆय गणनाथने ॥अप॥

मोरॆ कप्पिन भाव मॊरदगलद किवि

कोरॆदाडॆयनारम्मा

मूरुकण्णिन सुत मुरिदिट्ट चन्द्रन

धीर ता गणनाथने ॥१॥

राशि विद्यॆय बल्ल रमणि हंबलनॊल्ल

भाषिगनिवन्यारम्म

लेसागि जनर सलहुव

कागिनॆलॆ आदिकेशव दास कणे ॥२॥

॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥